Regulamin zakupu biletów i przewozów - Busy, przewozy, autokary, bilety

TANIE PODRÓŻE małe i DUŻE ®
Tanie bilety autobusowe
Przejdź do treści

Regulamin zakupu biletów i przewozów

+ Informacje > Regulamin zakupu
Regulamin zakupu
Niniejszy Regulamin dotyczy warunków zakupu biletów autokarowych za pośrednictwem strony www oraz dokonywania za nie płatności za pomocą kart płatniczych, e-przelewów i przelewów tradycyjnych. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem skorzystania z serwisu www.reisebus.pl i stanowi oświadczenie Kupującego, że akceptuje jego postanowienia i Umowne Warunki Przewozu wybranej firmy przewozowej.

§ 1. DEFINICJE

1. Reisebus - oznacza firmę Czas Podróży REISEBUS z siedzibą w Częstochowie, Al.Wolności 1/3.
2. Kupujący - pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z serwisu w celu zakupu biletu autokarowego lub złożenia zamówienia na bilet autokarowy. Kupującym jest także osoba, która dokonuje zakupu biletu autokarowego w imieniu innej osoby.
3. Pasażer - osoba fizyczna, której dane znajdują się na bilecie, nabywająca wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zakupu biletu autokarowego. Pasażerem może być:
  a - osoba pełnoletnia
  b - osoba niepełnoletnia podróżująca pod opieką osoby pełnoletniej
  c - osoba niepełnoletnia podróżująca samodzielnie - wyłącznie po uzyskaniu w Reisebus zgody firmy przewozowej.
4. Bilet elektroniczny - bilet nakładu wybranej firmy przewozowej, nabyty i wydrukowany przez Kupującego na stronie www.reisebus.pl
5. Przewoźnik - firma przewozowa realizująca międzynarodowy przewóz osób na trasie wybranej podczas zakupu biletu przez Kupującego.
6. Umowa - umowa zawierana pomiędzy Kupującym i Pasażerem a Przewoźnikiem na zrealizowanie przewozu międzynarodowego na podstawie zakupionego biletu autokarowego.
7. Umowne Warunki Przewozu - warunki ustalone przez Przewoźnika, określające prawa i obowiązki Pasażera i Przewoźnika wynikające z zawartej Umowy.
8. eCard S.A. - firma zajmująca się realizacją i rozliczeniem płatności, za pomocą kart płatniczych i e-przelewów, za zakupiony bilet autokarowy.

§ 2. REZERWACJA I ZAKUP BILETU AUTOKAROWEGO

1. Zakupu biletów za pośrednictwem strony www.reisebus.pl oraz wszelkich operacji na tych biletach może dokonywać wyłącznie osoba pełnoletnia.
2. Przed dokonaniem zakupu biletu autokarowego na samodzielną podróż osoby, która nie ukończyła 18 lat, należy skontaktować się z Reisebus w celu uzyskania zgody Przewoźnika na samodzielną podróż osoby niepełnoletniej.
3. Kupujący przy pomocy wyszukiwarki połączeń autokarowych dokonuje wyboru trasy podróży, Przewoźnika i odpowiedniej taryfy cenowej.
4. Warunkiem dokonania rezerwacji biletu jest podanie prawdziwych danych Pasażera oraz akceptacja w jego imieniu Umownych Warunków Przewozu i niniejszego Regulaminu.
5. Kupujący dokonuje płatności za bilet za pomocą jednej z dostępnych form płatności: karty płatniczej lub e-przelewu lub przelewu tradycyjnego.
6. Płatności za pomocą kart płatniczych i e-przelewów są obsługiwane i realizowane przez firmę eCard S.A., która gwarantuje prawidłowość i bezpieczeństwo transakcji. W trakcie realizacji płatności Reisebus nie ma dostępu do żadnych danych dotyczących konta Kupującego.
7. Wybierając płatność za pomocą karty płatniczej lub e-przelewu, Kupujący ma 30 minut od momentu założenia rezerwacji na dokonanie płatności. Jeśli w tym czasie płatność nie zostanie zrealizowana, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.
8. Realizując płatność Kupujący powinien mieć pewność, że posiada ważną kartę kredytową lub konto w banku współpracującym z eCard S.A. oraz środki wystarczające do zapłaty za zarezerwowany bilet.
9. W przypadku braku możliwości pobrania wymaganej kwoty z rachunku karty płatniczej lub rachunku bankowego, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.
10. Zapłaty za zakupiony bilet można dokonać również w walutach EUR lub GBP, ale tylko w przypadku płatności kartą płatniczą.
11. W przypadku, gdy waluta rozliczeniowa karty płatniczej nie jest walutą polską, wskutek przeliczenia i różnic kursowych między bankami kwota pobrana może nieznacznie różnić się od ceny biletu.
12. Wybierając płatność przelewem tradycyjnym rezerwacji można dokonywać wyłącznie w przypadku, gdy do daty wyjazdu pozostało nie mniej niż 7 dni a w ptzypadku firmy Sindbad - 5 dni.
13. Wybierając płatność przelewem tradycyjnym Kupujący ma 30 minut od momentu założenia rezerwacji na zalogowanie się w wyszukiwarce, za pomocą przesłanych mailem danych (nr transakcji i PIN), co spowoduje przedłużenie rezerwacji do 3 dni.
Kupujący niezwłocznie wyśle na konto Reisebus przelew na kwotę równą cenie biletu (Kupujący może wydrukować bezpośrednio z modułu wyszukiwarki wzór przelewu zawierający niezbędne dane albo skorzystać z linku "drukuj przelew"  w stopce strony www.reisebus.pl).
Po otrzymaniu przelewu Reisebus prześle Kupującemu mailem potwierdzenie zakupu biletu. Jeżeli w czasie trwania w/w rezerwacji (3 dni) przelew nie zostanie zaksięgowany na koncie Reisebus to rezerwacja zostanie automatycznie usunięta i Kupujący nie będzie miał gwarancji zakupu biletu. W takim przypadku, jeżeli przelew zostanie zaksięgowany na koncie Reisebus przed datą wyjazdu i będzie wolne miejsca na wybrane połączenie, to Reisebus potwierdzi mailem Kupującemu fakt zakupu biletu, a jeżeli nie będzie wolnych miejsc, to Reisebus zwróci Kupującemu kwotę zapłaty na jego konto.
14. Bilety autokarowe opłacone tradycyjnym przelewem Reisebus wysyła pocztą e-mail w formie dokumentu PDF do wydrukowania we własnym zakresie.
15. Po prawidłowym zakończeniu procesu zakupu i płatności drogą elektroniczną, Kupujący drukuje bilet na zwykłej kartce A4. Kupujący otrzymuje również e-mailem numer transakcji oraz specjalny numer PIN, który w razie niepowodzenia umożliwia mu powtórne wydrukowanie biletu.
16. Bilet jest dokumentem uprawniającym Pasażera do realizacji podróży.
17. Zakup biletu za pośrednictwem serwisu www.reisebus.pl jest zawarciem Umowy pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem, w imieniu którego działa Kupujący i oznacza akceptację Umownych Warunków Przewozu, w tym także warunków dotyczących wszelkich stosowanych opłat, dopłat i potrąceń np. w przypadku zwrotu biletu, datowania biletu OPEN itd.
18. Pasażer, który nie posiada wydrukowanego biletu może nie zostać wpuszczony do autokaru.
19. Bilet nie może być uszkodzony w stopniu niepozwalającym na jego identyfikację ani w żaden inny sposób.
20. W przypadku trwałego uszkodzenia bądź zagubienia biletu istnieje możliwość jego ponownego wydruku.
21. Pasażerowie posiadający bilet ze zniżką winni okazać przed wejściem do autokaru dokument stwierdzający zasadność udzielonej zniżki.
22. Po dokonaniu zakupu biletu z niewłaściwą zniżką nie ma możliwości zwrotu nadpłaty z racji niewłaściwie wybranej lub nie wybranej zniżki.
23. Bilet jest dokumentem imiennym i nie można go odstępować osobie trzeciej.
24. Bilet nie jest fakturą VAT. Przewoźnik wystawia faktury VAT w związku ze sprzedażą biletów zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku nabywcy biletu nie będącego podatnikiem podatku VAT faktura jest wystawiana tylko na żądanie nabywcy w momencie zakupu biletu. Przy zakupie biletu ze strony internetowej, Pasażer może automatycznie zażądać wystawienia faktury VAT w momencie zakupu biletu, zaznaczając odpowiednią opcję w systemie sprzedażowym. W związku ze zmianą przepisów od dnia 1 stycznia 2020 roku, wystawienie faktury VAT w terminie późniejszym nie będzie możliwe.
25. Każdorazowa chęć otrzymania faktury musi być zgłoszona przed zakupem w dziale obsługi klienta Reisebus osobiście albo poprzez formularz kontaktowy.
26. Reisebus dokłada wszelkich starań, żeby Umowne Warunki Przewozu dostępne w procesie zakupu były aktualne. Jednakże Reisebus nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub nieaktualne Umowne Warunki Przewozu dostarczone przez Przewoźników, a zamieszczone w dobrej wierze przez Reisebus.
Dlatego też Reisebus rekomenduje każdorazowe sprawdzenie Umownych Warunków Przewozu na stronach internetowych wybranego Przewoźnika lub bezpośredni kontakt z Reisebus.

§ 3. OPERACJE NA ZAKUPIONYCH BILETACH

1. Reisebus umożliwia Kupującemu lub/i Pasażerowi dokonanie, na biletach zakupionych za pośrednictwem modułu wyszukiwarki operacji: zwrotu, datowania biletu open, zmiany daty wyjazdu , zmiany daty powrotu jeżeli te operacje są zgodne z Umownymi Warunkami Przewozu Przewoźnika,
którego dotyczy bilet.
2. Za zwroty i zmiany w zakupionym bilecie Przewoźnik pobiera opłatę manipulacyjną, zgodną z Umownymi Warunkami Przewozu.
3. Zmiana daty wyjazdu bądź powrotu możliwa jest wyłącznie przed datą realizacji przejazdu. Najczęściej jest to okres 1 dnia przed datą przejazdu. Należy jednak każdorazowo sprawdzić ten okres w Umownych Warunkach Przewozu wybranego Przewoźnika.
4. Niewykorzystane bilety powrotne można zwrócić tylko w przypadku jeżeli ich czas realizacji nie upłynął i dopuszczone jest to przez Przewoźnika. Najczęściej jest to okres 6 miesięcy od daty wyjazdu. Należy jednak każdorazowo sprawdzić okres ważności biletu OPEN w Umownych Warunkach Przewozu wybranego Przewoźnika.
5. Bilety sprzedawane w cenach promocyjnych zawsze wiążą się z ograniczeniami w zmianach i/lub zwrotach. Koniecznie skontaktuj się z Reisebus celem szczegółowego ustalenia tych ograniczeń.
6. W celu dokonania zmian w zakupionym bilecie należy za pomocą numeru transakcji i PINu albo numeru GID zalogować się w wyszukiwarce (korzystając z linku Logowanie) oraz użyć przycisku "Zmień/Zwróć". Wybrana zmiana zostanie wykonana automatycznie, zgodnie z obowiązującymi warunkami przewozu oraz - w przypadku zmiany daty wyjazdu/przyjazdu lub datowania biletu OPEN - jeżeli będą wolne miejsca na wybrany kurs.
W przypadku braku możliwości wykonania wybranej operacji, każdorazowo wyświetlany jest odpowiedni komunikat.
7. Po wykonaniu operacji Kupujący powinien ponownie wydrukować bilet zawierający dane po wykonanych zmianach.
8. Wszelkie ewentualne zmiany, zwroty biletów przesłane do Reisebus droga mailową lub faksową dokonywane są w godzinach pracy biura.
§ 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Do dokonania rezerwacji i zakupu biletu autokarowego niezbędne jest podanie podstawowych danych osobowych i kontaktowych. Podane dane są wykorzystywane i przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usługi przewozu. Dodatkowe dane osobowe mają charakter dobrowolny i wykorzystywane są przez Administratora danych tylko w sytuacjach koniecznych.
Administratorem danych osobowych podawanych przez Kupującego i/lub Pasażera jest Przewoźnik, z którym w momencie zakupu biletu autokarowego zostaje zawarta Umowa.
2. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i do modyfikowania podanych informacji.

§ 5. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Zakup biletu jest umową cywilno-prawną, zawieraną pomiędzy Pasażerem i Przewoźnikiem.
2. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z modułu wyszukiwarki w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, przepisami polskiego prawa i niniejszym Regulaminem.
3. Kupujący dokonując zakupu biletu oświadcza, że znane mu są przepisy prawa cywilnego i karnego, dotyczące działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym oraz wynikające z tego konsekwencje. Niedozwolone jest dokonywanie fałszywych rezerwacji, podawanie fałszywych danych oraz przenoszenie praw wynikających z zawartej Umowy na osoby trzecie.
Copyright © Reisebus.pl
Reisebus® Czas Podróży®  1992 - 2024
Aleja Wolności 1 (DHU Kwadraty),
Częstochowa, Polska
ponad 320 tys. zadowolonych Klientów.
Przewozy Reisebus
Wróć do spisu treści