Polityka prywatności Reisebus - Busy, przewozy, autokary, bilety

TANIE PODRÓŻE małe i DUŻE ®
Tanie bilety autobusowe
Przejdź do treści

Polityka prywatności Reisebus

Polityka prywatności Reisebus
Polityka prywatności
Właścicielem domeny reisebus.pl jest Czas Podróży® REISEBUS® (zwany dalej REISEBUS) z siedzibą w Częstochowie, Aleja Wolności 1/3. Wszelkie systemy rezerwacji znajdujące się na stronach reisebus.pl są własnością Administratorów danych osobowych m.in. ITSoft.pl, Voyager.com, ERV,  eSky Group  itd.
W trosce o bezpieczeństwo  wprowadzonych Państwa danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia,  które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.  Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z  odpowiednimi aktami prawnymi – przede wszystkim Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą o  świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach  wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika  oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora  do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w  celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
Dane  podane w systemach rezerwacji są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji  konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu sprzedaży bile, rezerwacji miejsc hotelowych, zakupu polisy ubezpieczeniowej, itp.
Dane osobowe pozostawione w  serwisie nie są udostępniane firmom i osobom trzecim, zgodnie  z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z wyjątkiem innych administratorów lub podmotów przetwarzających dane osobowe w celu realizacji zamówionej/zakupionej usługi.
Do podanych danych przysługuje wgląd osobie fizycznej, która  je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo  do modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
Zastrzegamy  sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które  może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w  zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu  internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób  widoczny i zrozumiały.
W serwisie www.reisebus.pl mogą  pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony  internetowe działają niezależnie od naszego serwisu i nie są w żaden sposób  nadzorowane przez serwis www.reisebus.pl Strony te mogą posiadać własne  polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się  zapoznać.
W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji pod adresem rodo@reisebus.pl.

Polityka cookies
Szanujemy prywatność każdego Klienta reisebus.pl, jest to dla nas priorytetem. Dane zbierane za pośrednictwem plików cookie są wykorzystywane jedynie do celów polepszenia działania naszej strony i skutecznego dobrania formy prezentowanych informacji dla Państwa.
W plikach cookie znajdują się między innymi informacje: zapisywane w statystykach odwiedzin, rodzaj przeglądarki, lokalizacja itp.
Każdy plik cookie zapisywany jest w bazie danych i przetwarzany tylko na jej potrzeby.
Możesz całkowicie wyłączyć lub dezaktywować pliki cookie w swojej przeglądarce. Może to jednak spowodować obniżenie funkcji lub nieprawidłowe działanie serwisu, za co serwis nie odpowiada.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt: rodo@reisebus.pl.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Czas Podróży® Reisebus® w Częstochowie.

Administrator / podmiot przetwarzający
Administratorem danych osobowych osób fizycznych wprowadzonych w serwisie reisebus.pl określonych  dalej jako „Dane Osobowe”, są  włascicele systemów rezerwacyjnych wykorzystywanych na stronach www.reisebu.pl  m.in. ITSoft, Voyager.com, ERV,  eSky Group itd,. Podmiotem przetwarzającym dane jest Czas Podróży® Reisebus® w Częstochowie.

Cel przetwarzania danych
Celem przetwarzania Danych Osobowych jest realizacja zamówionych lub zakupionych przez Państwo usług rezerwacyjnych, przewozowych, lotniczych, turystycznych, noclegowych, ubezpieczeniowych lub tp.

Podstawa prawna przetwarzania danych
Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o poniższe podstawy prawne:
- w zakresie realizacji umów o współpracy, w tym zapewnienia kontaktu lub w innych sprawach związanych z umowami o współpracy - art. 6 ust.1 lit. b oraz f Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, to jest w ramach wykonania umowy agencyjnej/franchisingowej oraz w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość informowania o wszelkich sprawach związanych z umową z agencyjną/franchisingową (dalej jako „RODO”);
- w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń umów o współpracę - art. 6 ust.1 lit. c RODO.

Odbiorcy danych
Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
- upoważnieni pracownicy Administratora i Podmiotu przetwarzającego dane,
- usługodawcy i Administratorzy, którrzy w drodze umowy powierzyli nam przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności takie podmioty jak podmioty świadczące usługi IT, turystyczne, przewozowe, ubezpieczeniowe oraz ich upoważnieni pracownicy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówionych / zakupionych usług,
- podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa;
- dostawcy usług zaopatrujących Podmiot przetwarzający w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umów o współpracę oraz zarządzanie organizacją Podmiotu przetwarzającego.
- dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń. w szczególności biura rachunkowe, kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne.

Okres przechowywania danych
W przypadku przetwarzania danych w celu rozliczeń umów o współpracę przez okres, w którym osoba, której dane dotyczą może dochodzić ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o współpracę – 3 lata od dnia zakończenia współpracy.
W przypadku przetwarzania danych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych przez okres wymagany przepisami prawa – 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.

Zasady gromadzenia danych
Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne. Jest jednak niezbędnym warunkiem zawarcia umowy wykonania usługi. Niepodanie danych oznaczonych jako wymagane uniemożliwia Podmiotowi przetwarzającemu dane i Administratorowi zawarcie i realizację umowy o wykonanie usługi.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych
Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z następujących praw:
- prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
- prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
- prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
- prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO,
- prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z właściwymi Administratorami lub z Podmiotem przetwarzającym dane osobowe tj. Czas Podróży Reisebus, Aleja Wolności 1/3, 42-200 Częstochowa lub telefonicznie +48 34 365.60.90 lub za pośrednictwem email:  rodo@reisebus.pl.
Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Podmiot przetwarzający dane lub Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

Copyright © Reisebus.pl
Reisebus® Czas Podróży®  1992 - 2024
Aleja Wolności 1 (DHU Kwadraty),
Częstochowa, Polska
ponad 320 tys. zadowolonych Klientów.
Przewozy Reisebus
Wróć do spisu treści